galerie

Politica de Confidentialitate

POLITICA DE SECURITATE A DATELOR PERSONALE
– General Camper & Service (G.C.S.) (S.R.L.–
(RENN.RO)
1.1. G.C.S. S.R.L.– . colecteaza date cu caracter personal pe paginile Site-ului sau, numai cu acordul voluntar al Clientului, in urmatoarele scopuri:

validarea, expedierea si facturarea comenzilor catre acesta;
rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre acesta;
pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, in format exclusiv electronic;
contactarea acestuia, la cererea sa voluntara;
contactarea acestuia, in chestiuni de Relatii cu Clientii;
scopuri statistice;
1.2. Prin completarea datelor sale, fiecare Client isi exprima consimtamantul ca, G.C.S. S.R.L.–.sa colecteze si sa adminstreze datele acestuia cu caracter personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. Acestea vor fi colectate prin intermediul site-ului web, Mail Chimp, Facebook, Instagram, Youtube si/sau alte platforme sociale, intr-o baza de date si utilizate de acesta din urma in vederea organizarii de activitati de marketing/transmiterii de materiale cu caracter publicitar/promotional, in stricta conformitate cu prevederile legale referitoare la protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

1.3. Oricare Client are dreptul de a obtine de la G.C.S. S.R.L.–prin intermediul unei cereri scrise ce va fi trimisa prin e-mail la adresa: contact@renn.ro

a) confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate la un moment dat;
b) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
c) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
1.4. Oricare Client are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, prin transmiterea catre G.C.S. S.R.L.–

a unei cereri intocmita in forma scrisa, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

1.5. Politica de confidentialitate G.C.S. S.R.L.–se refera la datele furnizate de catre Client prin formularul de contact disponibil in sectiunea „Tarife” a site-ului, prin formularul de abonare la newsletter sau orice pagina a site-ului www.renn.ro G.C.S. S.R.L.–.nu raspunde pentru politica de confidentialitate practicata de catre oricare alt tert la care se poate ajunge prin legaturi, indiferent de natura acestora, in afara site-ului.

1.6. G.C.S. S.R.L.–.se obliga ca datele colectate ale Utilizatorului/Clientului sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere, etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Clientului/Utilizatorului vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate.

1.6.1. Exceptie de la prevederile art. de mai sus va face situatia in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este ceruta de catre organele abilitate in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

1.7. G.C.S. S.R.L.–va colecta urmatoarele date cu caracter personal: nume, e-mail, numar de telefon, adresa, datele companiei.

1.8. Prin procesul de rezervare G.C.S. S.R.L.–va dobandi acces la documente de natura personala, cum ar fi acte de identitate, permis de conducere , detalii legate de efectuarea zborurilor sau a transferurilor. Aceste documente sunt arhivate electronic intr-o locatie securizata fizic si electronic, cu acces permis doar persoanei responsabile de securitatea datelor. Accesul la aceste date este acordat doar pe baza solicitarii organelor abilitate (Politie, Procuratura, firme de asigurari in caz de daune).

1.9. Toate autovehiculele G.C.S. S.R.L.–sunt echipate cu dispozitive de monitorizare a pozitiei , a vitezei si a starii vehicului (oprit/pornit/stationare). Aceste dispozitive permit imobilizarea de la distanta a autovehiculului, in cazuri intemeiate (furt, etc). Datele cu privile la pozitia vehiculului sunt stocate timp de 3 ani pe server securizat (furnizor Evo GPS ).

2.0 Toate locatiile de preluare/predare G.C.S. S.R.L.–sunt echipate cu sisteme avansate de Securitate si monitorizare anti efractie (colectare de imagini video zi/noapte de inalta definitie, inclusiv a placutelor de inmatriculare si imagini faciale, detector de miscare, bariere infrarosii cu activare automata a sistemului de supraveghere video).

2.1 G.C.S. S.R.L.–va transmite angajatilor sai responsabili de preluare/predare vehicule numele, prenumele , nr de telefon al clientilor indreptatiti sa preia/predea autovehiculele inchiriate, iar angajatii G.C.S. S.R.L.–vor legitima (act de identitate si permis de conducere ) fiecare conducator auto.

2.2 G.C.S. S.R.L.–va efectua , in etapa de analiza a identitatii clientilor de inchiriere rulote si autorulote, un proces complex de analiza in mai multe etape, care include verificarea identitatii persoanei care rezerva autovehiculul, a istoricului daunelor, a incidentelor cu alte firme de inchirieri auto si a altor informatii posibil de a pune in pericol autovehiculul sau personalul G.C.S. S.R.L.–.(furturi , abuzuri, accidente provocate, conducere imprudenta, fara a se limita la acestea). Informatiile obtinute vor fi folosite doar in scop propriu si nu vor fi diseminate altor terti. Pe baza acestor G.C.S. S.R.L.–.isi rezerva dreptul de a accepta sau refuza inchirierea , fara explicatii justificative .

2.3 Prin continuarea navigarii pe pagina de internet www.renn.ro, inclusiv subdomeniile Renn si prin comunicarea Telefonica, prin e-mail sau alte mijloace de comunicare confirmati ca ati luat la cunostinta si sunteti de acord cu aceste politici de colectare si utilizare a datelor.

2.4. Politica de utilizare a cookie-urilor

Acest website foloseste fisiere de mici dimensiuni denumite “cookie”-uri pentru a ne ajuta sa va oferim o experienta cat mai placuta atunci cand navigati pe site-ul nostru. Aflati informatii detaliate despre cookie-uri dar si modalitatile de administrare ale acestora pe pagina: Politica Cookies

Date de contact ale persoanei responsabile cu securitatea /protectia datelor:

Danicico Florin
contact@renn.ro
0770 759 795
SC G.C.S. S.R.L.–

PERSONAL DATA SECURITY POLICY
– General Camper & Service (G.C.S.) S.R.L.
(RENN.RO)
1.1. G.C.S. S.R.L. –. Collect personal data on the pages of the Site or, only with the client’s voluntary agreement, for the following purposes:

Validation, dispatch and invoicing of orders to it;
Resolving cancellaries or problems of any nature relating to an order or contract, to the services or products purchased by it;
To ensure its access to the service;
Sending newsletters and/or periodic alerts in an electronically exclusive format;
Contacting him at his voluntary request;
Contacting him in matters of customer relations;
statistical purposes;
1.2. By supplementing its data, each Client expresses its consent, G.C.S. S.R.L.-. To collect and to give its personal data, under the conditions and in compliance with the provisions of law 677/2001. They will be collected through the website, Mail Chimp, Facebook, Instagram, Youtube and/or other social platforms, in a database and used by the latter in order to organize the marketing/transmission of advertising material/promotional materials, in strict compliance with the legal provisions relating to the protection of personal data and the free movement of such data.

1.3. Any customer has the right to obtain from G.C.S. S.R.L. – by means of a written request that will be sent by e-mail to the address: contact@renn.ro

A) confirmation that the data concerning him or her are not processed at any given time;
b) where applicable, rectification, updating, blocking or deletion of data whose processing is not in compliance with the law, in particular incomplete or inaccurate data;
c) where applicable, the conversion into anonymous data of the data whose processing is not in compliance with the law;
1.4. Any customer shall have the right to oppose at any time, on legitimate grounds relating to his or her private situation, by submitting to G.C.S. S.R.L. –

of an application in written form, that the data which it intends to undergo processing, except in cases where there are legal provisions to the contrary. In case of opposition justified the processing can no longer target the data in the case.

1.5. Privacy Policy G.C.S. S.R.L. – refers to the data provided by the Client through the contact form available in the “Tariffs” section of the site, through the newsletter subscription form or any page of the website www.renn.ro G.C.S. S.R.L.-. Does not respond to the privacy policy practiced by any other third party to which it can be reached by links, regardless of their nature, outside the site.

1.6. G.C.S. S.R.L.-. Compel that the collected data of the user/customer be used only in accordance with the declared purposes and not to disclose, sell, rent, licence, transfer, etc. The database containing information on personal or special data of the client/user of any third party not involved in fulfilling the declared purposes.

1.6.1. Exception to the provisions of art. Above will make the situation where the transfer/access/view/etc is required by the competent bodies in cases stipulated by the regulations in force at the date of occurrence of the event.

1.7. G.C.S. S.R.L. – will collect the following personal data: name, email, phone number, address, company data.

1.8. Through the booking process G.C.S. S.R.L. – will acquire access to personal documents such as identity papers, driving licences, details of flights or transfers. These documents are electronically archived in a physically and electronically secured location, with access allowed only to the person responsible for data security. Access to this data is granted only on the basis of the request of the competent bodies (police, prosecution, insurance companies in case of damages).

1.9. All motor Vehicles G.C.S. S.R.L.-are equipped with positioning, speed and vehicle status monitoring devices (off/on/stationary). These devices allow for the remote immobilization of the vehicle, in cases (theft, etc.). The vehicle position data is stored for 3 years on Secure Server (EVO GPS provider).

2.0 all collection/teaching locations G.C.S. S.R.L. – are equipped with advanced security and anti-burglary monitoring systems (collection of high Definition day/night video images including plates and facial images, motion detector, infrared barriers with automatic activation of the video surveillance system).

2.1 G.C.S. S.R.L. – will transmit to its employees responsible for taking/teaching vehicles the name, surname, telephone number of the customers entitled to take over/surrender the rented vehicles, and employees G.C.S. S.R.L. – will legitimize (ID and Driver’s license) each driver.

2.2 G.C.S. S.R.L. – will perform, at the stage of analyzing the identity of the rental customers of caravans and autorulote, a complex process of multi-stage analysis, which includes verifying the identity of the person who reserves the vehicle, damage history, incidents with other car rental companies and other possible information to endanger the vehicle or staff G.C.S. S.R.L.-. (theft, abuse, accidents caused, reckless driving, without limitation). The information obtained will only be used for its own purpose and will not be disseminated to other third parties. Based on these G.C.S. S.R.L.-. reserves the right to accept or refuse renting, without any supporting explanations.

2.3 By continuing to browse the website www.renn.ro, including the Renn subdomains and by telephone communication, by e-mail or other means of communication, you acknowledge that you acknowledge and agree to these data collection and use policies.

2.4. Cookie Policy

This website uses small files called “cookies” to help us provide you with the most enjoyable experience when navigating on our website. Find out more detailed information about cookies, but also their management methods on the page: Cookies policy

Contact details of the person responsible for security/data protection:

Danicico Florin
contact@renn.ro
+40770 759 795
SC G.C.S. S.R.L. –